077-4405268

תנאי שימוש

נא קרא בקפידה את תקנון השימוש באתר. השימוש בשירותי SLNG באתר או במערכת של חברת
SLNG מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל הוראות התקנון.

נא קרא בקפידה את תקנון השימוש באתר. השימוש בשירותי SLNG באתר או במערכת של חברת SLNG מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל הוראות התקנון.

תקנון (הסכם) שימוש באתר

אתר זה מופעל ומפותח על ידי חברת נ.ג שלמה לוי בע"מ (להלן: "החברה").

אתר האינטרנט של החברה – www.slng.co.il

להלן, פירוט תקנון השימוש באתר, המהווה הסכם מחייב בין החברה לבין המשתמש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל הוראות התקנון.

כל משתמש באתר מצהיר ומתחייב:

למלא אחר הוראות תקנון זה ולא להפר הוראה מהוראותיו; למלא ולא להפר הוראת כל דין.

כי הוא מודע להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,מתחייב לפעולבהתאם להוראותיו, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.

כי הוא מודע להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-, מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולהימנע ממשלוח "דואר זבל" ו/או מביצוע פרסום אסור, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.

כי הוא מודע לכך שהחוק הנ"ל אוסר, בין היתר, שיגור "דבר פרסומת" בפקסימיליה, במערכת חיוג אוטומטית, בדואר אלקטרוני או בהודעות sms –ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען), ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.

לא לבצע הפצת "דואר זבל" ו/או הפצת דואר אלקטרוני לא מורשה; לא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו בעזרת תוכנה לאיסוף כתובות דואר שונות;

להזדהות באופן ברור בתור מדוור המכתבים.

לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצע דיוור, לא נכללות כתובות דואר אלקטרוני שנמענים שביקשו להסיר את כתובתם מרשימת התפוצה.

להשתמש באפשרות unsubscribe)הסרה מרשימה) בכל מכתב אלקטרוני שיוצא מהמערכת, ולהסיר מיידית מרשימת התפוצה כל נמען שביקש זאת (כולל מי שביקש זאת שלא באמצעות ה-unsubscribe.

אין בהוספת "קישור להסרה" בגוף ההודעה (בהודעות דיוור וסמס) משום גריעת האחריות בדבר ההסרה מצד המדוור, ולכן עלין להוסיף אמצעי זיהוי של המדוור ואפשרות ליצירת קשר עם המדוור לצורך הסרה, וזאת במידה ותחול תקלה טכנית עם אופציית ההסרה האוטומטית (להלן: קישור להסרה)

שלא יעשה שימוש במערכות החברה למטרות בלתי חוקיות, וכן מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה במשאבי החברה.

לא להפיץ הודעות מעליבות ו/או פוגעות ו/או אסורות.

לא להפיץ תוכן המכיל ו/או מספק קישורים בענייני פירמידה, הגרלות, הימורים, וכו'.

לא להשתמש במערכת לשם הפצת כל עניין האסור בפרסום על פי כל דין, לרבות הימורים ו/או עניינים פורנוגרפיים. המשתמש מודע ומסכים לכך שדיוור כל עניין הכולל חומרל"מבוגרים בלבד" ו/או ענייני אלימות ו/או המכיל קישורים לאתרים המכילים חומרים כגון אלו, אסור בהחלט.

כי הוא מודע ומסכים לכך שחל איסור לגבי כל פעילות שאינה חוקית, לרבות כזו הקשורה באופן ישיר או עקיף לפורנוגרפיה.

לא להפיץ תוכן שמפרסם ו/או חושף מידע מזהה אישי או פרטי של אנשים מתחת לגיל האסור על פי כל דין, או שליחת תכנים המיועד לילדים כאלה, ללא הסכמת הוריהם שניתנת לאימות.

.לא להשתמש באתר כדי לשלוח הודעות לנמענים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו שלא כדין ו/או לא במישרין.

לא להשתמש באתר בעניינים העלולים לפגוע באנשים ו/או בחיות ו/או מכירה ו/או הצעה של חומרים שנמצאים תחת פיקוח, אלכוהול, סמים, נשק, חומרים גנובים, אביזרי מין, סחורה בלתי חוקית, שירותי ליווי, מתן הוראות ליצירה או הרכבה או השגה של עניינים ו/או פעולות בלתי חוקיות, וכיוצ"ב כל עניין אחר בלתי חוקי.

כי הוא מודע לנזקים שעלולים להיגרם במקרה של הפרת הוראות תקנון זה (למשל, אם תתקבלנה תלונות בעניין הפצת דואר אלקטרוני לא מורשה), והוא מסכים לכך שבמקרה של ביצוע אחת מהפעולות האסורות על פי תקנון זה, החברה רשאית, בין היתר, ומבלי לגרוע מכל סעד, להפסיק באופן חד-צדדי כל פעילות עם המשתמש, מבלי שהוא יזוכה בהחזר כלשהו עבורתשלומים ששילם. כן רשאית החברה, במקרה כאמור, לסגור לצמיתות וללא כל התראה מוקדמת, את חשבונו של המשתמש בחברה, וזאת

לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. כי כל מי מטעמו וכל מי שקשור אליו, לרבות, שלוחיו, עובדיו, מועסקיו וכו' – יקבלו על עצמם את מלואההתחייבויות נשוא תקנון זה.

למסור אך ורק מידע אמיתי נכון ומדוייק לצורך רישומו כבעל חשבון, כולל נתוני כרטיס אשראי.

חל איסור לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. על המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח התאמה לכל הוראת דין.

המשתמש הרשום בלבד, רשאי להשתמש באתר, וחל איסור להעביר את זכויות השימוש לאחר.

מוסכם כי החברה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדי ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או מהסתמכות על התוכן המופיע בו. כן מוסכם כי החברה, וכל מי מטעמה (לרבות בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם) לא יישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק ו/או לכל תוצאה ישירה או עקיפה שתיגרם למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל ו/או בקשר (ישיר או עקיף) לשימוש במערכת ובאתר. האמור בסעיף זה לא יחול במקרה בו הנזק נגרם כתוצאה מהונאה, תרמית, רשלנות, כוונת זדון, מצידה של החברה ו/או מי מטעמה.

הזמנת השירותים בתשלום מהאתר תבוצע במשלוח הודעה אלקטרונית לכתובת האתר.התשלום יבוצע בכרטיס אשראי של המזמין. ניתן להעביר את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת דרך האינטרנט או ברכישה טלפונית.הפעלת החשבון תבוצע בדואר אלקטרוני או דרך האתר.

משתמש המעוניין לבטל הזמנה יעשה זאת בפניה לחברה דרך האתר. בכפוף להוראות כל דין, החברה תאפשר לבטל הזמנה רק במידה והוראת הביטול ניתנה בטרם מתן השירותאו במידה והשירות היה פגום.

מוסכם כי לחברה קיימת הזכות לבצע כל שינוי בשירותים, במידע ובתוכן המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהודעה מראש למשתמשים .כן מוסכם כי לחברה יש זכות לעדכן מעת לעת את התקנון ו/או לתקנו ו/או לשנותו ו/או להוסיף עניינים כלשהם לתקנון, לרבות לגבי תנאי שימוש הנ"ל, וזאת, ללא כל הודעה מוקדמת. החברה רשאית להפסיק או לשנות את השירותים באתר, או חלקם, וזאת, גם ללא הודעה מראש למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין נזק ו/או אובדן ו/או בגין כל עניין. במקרה של שינוי כאמור, המשתמש יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה באופן מיידי.

השימוש בשירותי הדיוור כפוף להסכם ספציפי ש יחתם בין הצדדים (בנוסף, לתקפות הסכם זה). במידה ולא יחתם הסכם ספציפי, אזי השימוש האמור, כפוף לתשלום על פי

המחירון הרשמי של החברה.כמו כן, במידה ולא ייחתם הסכם ספציפי, במקרה של חריגות, המשתמש יחוייב לגביהן עפ"י המחירון הרשמי ללא צורך בהודעה מוקדמת.

החברה רשאית לבטל את שירותיה למשתמש בכל עת מראש ובכתב, בשלאי קיום סעיף מהותי מסעיפי התקנון. במקרה כאמור, לא יבוצע כל החזר כספי למשתמש.

משתמש אשר יעביר רשימת נמענים מתחייב כי כל הנמענים ברשימה שהעביר נרשמו במאגר בהסכמתם ומרצונם, וכי כל רשימה שהוא מעביר אינה שייכת לצד ג' וגם אינה שייכת למשתמש ביחד עם תאגיד או כל אדם או גוף אחר. כמו כן מתחייב המשתמש כי הרשימות האמורות לא נרכשו או ניתנו על ידי צד ג' כלשהו, וכי כל כתובות הדוא"ל התקבלו בהסכמת הנמענים, וללא הפרה כלשהי של הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ו/או הוראות כל דין.

מוסכם כי החברה ו/או כל מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נסיבות שיגרמו שלא בשליטתם, לרבות כוח עליון, פעולות איבה ו/או חבלה, מלחמה, אש, מעשה או מחדל של ספק תקשורת ו/או אינטרנט ו/או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים ו/או כל עניין שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה.

מוסכם כי אם החברה ו/או מי מטעמה יתבעו בגין כל נזק ו/או הוצאה שתגרם בקשר עם הפרת הוראות תקנון זה על ידי המשתמש ו/או בגין פעולות שביצע המשתמש בעניינים נשוא הסכם זה – אזי הוא יהא אחראי בלעדית לכך ומסכים מראש להודעת צד ג' שתוגש נגדו (ככל שתוגש).

חל איסור לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש בקשר עם תוכן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי, פטנט או קניין רוחני כלשהו.

חל איסור לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש בקשר עם תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות תוכן מאיים, מטריד, משמיץ, מתעלל, מכעיס וכו'.

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או למכור את זכויותיה לצד שלישי מבלי שיהיה עליה לקבל את הסכמת המשתמשים לכך.

כללי

מוסכם כי על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתקנון זה, בבית משפט השלום בתל-אביב יפו.

החברה רשאית למסור הודעות למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת המשתמש ו/או במכתב בדואר ו/או בכל דרך. המשתמש ימסור הודעות לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובתה ו/או באמצעות הדואר לכתובתה.