077-4405268

מדיניות פרטיות

במסגרת השימוש במערכת, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא ובין היתר של הנמענים השונים כהגדרתם לעיל, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.

החברה תהא רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

החברה מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת הנמענים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש למערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש.

החברה אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של המשתמש.

החברה תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרשה לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת להגן על נתונים בנוגע ללקוחות ולרשימות הנמענים הקיימים במערכת. על מנת למנוע גישה לא מורשית למידע או חשיפה שלו, לשמור על דיוק בנתונים ולהבטיח שימוש הולם במידע, החברה יישמה הליכים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים כדי להגן על המידע ולאבטח אותו. השרתים שבהם החברה מאחסנת מידע מזהה אישי מנוהלים בסביבה בטוחה מאחורי חומות אש ואלגוריתמים של הצפנה להגנה.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, כפי שצויין לעיל, העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.